آزمايشگاه بتن مقاوت مصالح
سرپرست آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني: جناب آقاي دكتر افشین مشکوة الدینی
همكار :
مهندس جواد بختیاری
آدرسالبرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، آزمایشگاه