سایت دانشکده فنی و مهندسی
همکار:
آقاي هیواسلکی
آدرسالبرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، سایت دانشکده
امکانات سایت
سایت برادران
20 سیستم
سایت خواهران
16 سیستم
کلاس سایت
20 سیستم