آزمايشگاه محیط زیست
سرپرست آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني: جناب آقاي دكتر اسداله فردی
همكار :
مهندس روح اله سعادتی
آدرسالبرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، آزمایشگاه