آزمايشگاه آب هیدرولیک
سرپرست آزمايشگاه آب هیدرولیک: جناب آقاي دكتر مجتبی مهرآیین
همكار :
مهندس روح اله سعادتی
آدرسالبرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، آزمایشگاه