منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری سخنرانی: برهمکنش بین آب سطحی و زیرزمینی در مناطق خشک

دانشکده فنی و مهندسی برگزار می کند

عنوان سخنرانی: برهمکنش بین آب سطحی و زیرزمینی در مناطق خشک / نیمه خشک با سفره شور: مدلسازی و بررسی راهکارهای مختلف

سخنران: دکتر سینا علاقمند

فارغ التحصیل از University of South Australia

مدرس: Monash University

زمان: 19 دی ماه 1396 ساعت: 13:30

مکان: دانشگاه خوارزمی سالن علوم (پردیس تهران)