منو های اصلی
Skip to Content

ارتقاء جناب آقای دکتر ابوالفضل میرزازاده به مرتبه علمي استادی

جناب آقای دکتر ابوالفضل میرزازاده

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع

بدينوسيله ارتقاء به مرتبه  علمي استادی را به شما تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را در كسب علم و دانش از خداوند متعال آرزومندیم .