منو های اصلی
Skip to Content

ارتقاء جناب آقای دکتر سید علی اصغر حسینی به مرتبه علمي دانشیاری

جناب آقای دکتر سید علی اصغر حسینی

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

بدينوسيله ارتقاء به مرتبه  علمي دانشیاری را به شما تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را در كسب علم و دانش از خداوند متعال آرزومندیم .