منو های اصلی
Skip to Content

ارتقاء جناب آقای دکتر میر محسن پدرام به مرتبه علمي دانشیاری

جناب آقای دکتر میر محسن پدرام

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر

بدينوسيله ارتقاء به مرتبه  علمي دانشیاری را به شما تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را در كسب علم و دانش از خداوند متعال آرزومندیم .