منو های اصلی
Skip to Content

ارتقاء دکتر مهدی زمانیان به مرتبه علمي دانشياري

جناب آقاي دكتر مهدی زمانیان

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

بدينوسيله ارتقاء به مرتبه  علمي دانشياري را به شما تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را در كسب علم و دانش از خداوند متعال آرزومندیم .