منو های اصلی
Skip to Content

اساتید دانشکده فنی و مهندسی در مراسم هفته پژوهش سال 1395 به عنوان....

آقای دکتر غلامرضا نوری (استادیار گروه مهندسی عمران) به عنوان پژوهشگر برگزیده در زمینۀ طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و آقای دکتر سید حسین حسینی لواسانی (استادیار گروه مهندسی عمران)به عنوان فناور برتر در مراسم هفته پژوهش در دانشگاه خوارزمی در سال 1395 برگزیده شدند. این همکاران درمراسمی  که در روز یکشنبه 28 آذر ماه برگزارشد، مورد تجلیل وتقدیر قرار گرفتند.

بدون شک شایستگی های علمی ودستاوردهای پژوهشی آقای دکتر نوری و آقای دکتر حسینی لواسانی موجب افتخار وسربلندی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی و اعضاء هیئت علمی آن است.