اصلاحیه قانون پرداخت شهریه درس‌های افتاده

با توجه به اجرايي شدن آيين نامه آموزشي مورخ 93/12/24 از نيمسال اول سال 95-94 و همچنين طبق مصوبه جلسه شوراي آموزشي مورخ 94/07/12 فقط دانشجويان ورودي 91 و 92 در قبال درسهاي افتاده ملزم به پرداخت شهريه مي باشند و از نيمسال اول 95-94 دانشجويان ورودي 93 به بعد بابت درسهاي افتاده شهريه پرداخت نمي نمايند لكن درصورت عدم اتمام دروس طي 8 ترم از ترم 9 به بعد ملزم به پرداخت شهريه مي باشند