منو های اصلی
Skip to Content

انتخاب استاد دانشکده فنی و مهندسی به عنوان پژوهشگر برتر استان البرز

آقای دکتر علی معصومی (دانشیار گروه مهندسی عمران)  بمناسبت هفته پژوهش  به عنوان پژوهشگربرتر استان البرز در سال 1395 برگزیده شدند. 

بدون شک شایستگی های علمی ودستاوردهای پژوهشی آقای دکتر معصومی موجب افتخار وسربلندی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی و اعضاء هیئت علمی آن است.