انتخاب دو تن از اساتید دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی در سال 1394

آقایان دکتر علی معصومی (دانشیار گروه مهندسی عمران) و دکتر سید حمید رضا پسندیده (استادیارگروه مهندسی صنایع) بمناسبت هفته پژوهش  به عنوان پژوهشگربرتر دانشکده فنی و مهندسی در سال 1394 برگزیده شدند. این همکاران درمراسمی با حضور معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم (آقای دکتراحمدی)، معاون پژوهش وفناوری دانشگاه خوارزمی(آقای دکترسراج زاده) وهمچنین ریاست دانشگاه خوارزمی (آقای دکترسبحان اللهی) که در روز یکشنبه 29 آذر ماه برگزارشد، مورد تجلیل وتقدیر قرار گرفتند.

بدون شک شایستگی های علمی ودستاوردهای پژوهشی آقای دکتر معصومی و آقای دکتر پسندیده موجب افتخار وسربلندی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی و اعضاء هیئت علمی آن است.