منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار Matlab

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار Matlab

فایل آموزشی جلسه اول

فایل آموزشی جلسه دوم

فایل آموزشی جلسه سوم

 

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار MATLAB برگزار شد