نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفترچه تلفن

دانشكده فنی ومهندسی
نام دفتر
تلفن مستقيم
فکس
داخلی
کد
دفتر دانشكده فنی و مهندسی (پردیس کرج)
34569555
34569555
(2755) 34579600
026
دفتر دانشكده فنی و مهندسی(پردیس تهران)
88830891
88329213
(4451) 81582211
021
گروه مهندسی كامپيوتر
-
-
(2378) 34579600
026
گروه مهندسی صنايع
34551022
-
(2793) 34579600
026
گروه مهندسی عمران
34511001
-
(2786) 34579600
026
گروه مهندسی مکانیک
-
-
(2656) 34579600
026
آموزش دانشکده – کارشناسی ارشد
34550002
-
(2787) 34579600
026
آموزش دانشکده - کارشناسی
34550002
 
(2498) 34579600
026
آزمايشگاه گروه عمران
-
-
(2439) 34579600
026
کارگاه گروه صنایع
-
-
(2287) 34579600
026
سایت دانشکده
-
-
(2612) 34579600
026
مخابرات
-
-
(9) 34579600
026