منو های اصلی
Skip to Content

غیبت در ایام امتحانات

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده می رساند، چنانچه در جلسه رسمی امتحان در تاریخ های مشخص و اعلام شده به هر دلیلی شرکت نکنند. به معنی غیبت بوده و در زمان دیگری امکان امضا و ثبت حضور به هیچ وجه میسر نیست.