منو های اصلی
Skip to Content

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند، دانشجویان ورودی 94 به بعد موظفند پس از ثبت واحد پایان نامه و یا رساله دکتری با کد جدید(کیفی) در زمان انتخاب واحد، درخواست تصویب موضوع و اساتيد فعاليتهای آموزشی پژوهشی را در سيستم گلستان تكميل نمایند. در نهایت با تایيد اساتيد راهنما، مشاور، مدیر گروه مربوطه و آموزش دانشكده در سيستم گلستان این درخواست برای دانشجوی مورد نظر ثبت خواهد شد. خاطر نشان می شود در صورت عدم انجام مراحل فوق در موعد مقرر، دانشجو امکان دفاع و ثبت درخواست را تا حداقل 4 ماه نخواهد داشت.