قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

به اطلاع دانشجویان گرامی ميرساند از ترم جاری درخواست تصویب موضوع و اساتيد فعاليتهای آموزشی پژوهشی و ثبت اطلاعات پایان نامه توسط دانشجو بایستی تكميل گردد.

دانشجویان موظفند پس از ثبت واحد پایان نامه و یا رساله دکتری توسط آموزش تحصيلات تكميلی دانشكده، درخواست تصویب موضوع و اساتيد فعاليتهای آموزشی پژوهشی را در سيستم گلستان تكميل نمایند. در نهایت با تایيد اساتيد راهنما و مشاور مربوطه و آموزش دانشكده در سيستم گلستان این درخواست برای دانشجوی مورد نظر ثبت خواهد شد.