همايش فرصت های پنهان : واکاوی الگوهای توسعه علمی، پژوهشی و صنعتی

این همایش در نظر دارد که مسئله توسعه  علمی ، پژوهشی و صنعتی را در سطوح مختلف شامل مواردی از قبیل عناوین ذیل  واکاوی نماید. چیستی توسعه نگرشی برضرورت بینش اساتید و تعهد دانشجویان در جهت تحقق سند چشم انداز بررسی رشد علمی بر اساس کیفیت یا کمیت آسیب شناسی پروژه های تحصیلات تکمیلی و فرارمغزها چالش های اساسی الگوهای علمی و پژوهشی و  مدیریت هزاره سوم ارتباط دانشگاه با صنعت ارتباطات بین المللی
 

این همایش در نظر دارد که مسئله توسعه  علمی ، پژوهشی و صنعتی را در سطوح مختلف شامل مواردی از قبیل عناوین ذیل  واکاوی نماید.

  • چیستی توسعه
  • نگرشی برضرورت بینش اساتید و تعهد دانشجویان در جهت تحقق سند چشم انداز
  • بررسی رشد علمی بر اساس کیفیت یا کمیت
  • آسیب شناسی پروژه های تحصیلات تکمیلی و فرارمغزها
  • چالش های اساسی الگوهای علمی و پژوهشی و  مدیریت هزاره سوم
  • ارتباط دانشگاه با صنعت
  • ارتباطات بین المللی
  •