منو های اصلی
Skip to Content

کتاب مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری تالیف آقای دکتر صالح شریف طهرانی

کتاب مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری تالیف آقای دکتر صالح شریف طهرانی ، چاپ شد
کتاب حاضر، بر چگونگی راه اندازی و عملکرد سامانه‌های مدیریت روسازی تکیه دارد و حاصل بررسی گسترده تجربه‌های کشورهای پیشرفته در زمینه مدیریت روسازی و بررسی وضعیت فعلی کشور ایران در این زمینه است.
اطلاعات ارائه شده در این کتاب شامل معرفی سامانه مدیریت روسازی، شاخص‌های مورد استفاده در این سامانه ، تجهیزات مورد نیاز برای برداشت داده‌ها، نرم افزارهای مدیریت روسازی، هزینه‌ها و منافع راه اندازی سامانه مدیریت روسازی، ارزیابی اقتصادی، وضعیت مدیریت روسازی در برخ شهرهای موفق جهان، خرابی های عمده روسازی های ایران، مدیریت روسازی در شهرداری ها و وزارت راه، مسکن و شهرسازی ایران و ارائه شیوه نامه راه اندازی سامانه مدیریت روسازی برای معابر شهری ایران است.
این کتاب می تواند توسط متخصصان روسازی، استادان و دانشجویان شاخه های مختلف مهندسی عمران به ویژه راه و ترابری استفاده شود.
این کتاب در تیراژ 1000 نسخه توسط انتشارات فاطر نگار به چاپ رسیده است