نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشي مهندسي مكانيك/اساتيد گروه

 

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سید علی اصغر

حسینی

دکتری تخصصی

مکانیک، طراحی کاربردی

استادیار

مهدی

زمانیان

دکتری تخصصی

مکانیک، طراحی کاربردی

استادیار

محمد

بیات

دکتری تخصصی

مکانیک، طراحی کاربردی

استادیار

جواد

اکبر دوست

دکتری تخصصی

مکانیک، طراحی کاربردی

استادیار

حامی

تورجی زاده

دکتری تخصصی

مکانیک، طراحی کاربردی

استادیار

 

هادی

صبوری

دکتری تخصصی

مکانیک، طراحی کاربردی

استادیار