مدیر گروه مهندسی صنایع مدیر گروه مهندسی صنایع

 
  • دکتر محمد محمدی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر
  • شماره تماس:
  • 9826-34511001  &  9821-88830891 
  • رزومه علمی
  • رزومه بین المللی
  • پست الکترونیک: Mohammadi@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336