مدیر گروه مهندسی عمران مدیر گروه مهندسی عمران

 
  • دکترنیما حیدر زاده
  • مرتبه علمی:استادیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران از دانشگاه تهران
  • شماره تماس:
  • 9826-34579600  &  9821-88830891 
  • رزومه علمی
  • پست الکترونیک: n.heidarzadeh@khu.ac.ir 

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336