مدیر گروه مهندسی عمران مدیر گروه مهندسی عمران

 
  • دکتر امیر حمیدی
  • مرتبه علمی:دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
  • شماره تماس:
  • 9826-34579600  &  9821-88830891 
  • رزومه علمی
  • رزومه بین المللی
  • پست الکترونیک: Hmidi@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336