مدیر گروه مهندسی مکانیک مدیر گروه مهندسی مکانیک

 
  • دکتر مهدی زمانیان
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس
  • شماره تماس: 34579600-9826
  • داخلی: 2656
  • رزومه علمی
  • رزومه بین المللی
  • پست الکترونیک: Zamanian@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336