مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق و کامپیوتر

 

  • دکتر میر محسن پدرام 
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس
  • شماره تماس:
  • 9826-34550002  &  9821-88830891 
  • رزومه علمی
  • رزومه بین المللی
  • پست الکترونیک: Pedram@khu.ac.ir     

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336