دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 486 نتیجه
از 25
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اثر زلزله بر سازه هاي ويژه 1712748 3 01 پیمان همامی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) -
اجزاي محدود پيشرفته(غير خطي) 1712695 3 65 هادی شهیر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) -
اجزاي محدود پيشرفته(غير خطي) 1712695 3 66 افشین مشکوة الدینی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) -
ارتعاشات مكانيكي 1714030 3 01 سید علی اصغر حسینی هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) -
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي عمراني 1712860 3 01 نیما حیدرزاده هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) -
ارزيابي كار وزمان 1713024 3 01 محمد وحید سبط هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) -
آزمايشگاه ديناميك ماشين وارتعاشات 1714031 1 01 علی کیماسی خلجی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) -
ازمايشگاه ريزپردازنده 1711047 1 12 محمدرضا بینش مروستی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) -
ازمايشگاه ريزپردازنده 1711047 1 11 محمدرضا بینش مروستی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) -
ازمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1711085 1 11 محمد لالی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) -
ازمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1711085 1 12 محمد لالی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) -
ازمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1711085 1 13 محمد لالی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) -
ازمايشگاه مدارهاي الكترونيكي 1711012 1 11 زهرا نیلفروشان هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) -
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 13 محمد لالی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) -
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 12 محمد لالی هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) -
آزمايشگاه مدارهاي منطقي ومعماري كامپيوتر 1711133 1 11 محمد لالی هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) -
ازمايشگاه معماري كامپيوتر 1711042 1 11 محمد لالی هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) -
آزمون نرم افزار 1711154 3 01 سیده لیلی میر طاهری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) -
آزمون و آزمون پذيري 1711891 3 55 محمدرضا بینش مروستی هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) -
استاتيك 1712020 3 01 غلامرضا نوري هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 486 نتیجه
از 25