معرفی دانشکده معرفی دانشکده

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺳﺎل 1382 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي آﻧﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ‌اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي، ﺗأﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ این داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ برق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دکتری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﻜﺪه فنی و مهندسی از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﻮى ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ بیش از 64  ﻋﻀﻮ ﻫﻴأت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮب و ﺑﻴﺶ از 742 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 812 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در 5 رﺷﺘﻪ و 19ﮔﺮاﻳﺶ و 82 دانشجوی دکتری در دو رشته و سه گرایش ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ درکشور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ.

ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی با حدود 9000 متر مربع زیر بنا در حال احداث است و بزودی به بهره برداری خواهد رسید. ادامه...