معرفی دانشکده معرفی دانشکده

معرفي داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺳﺎل 1382 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي آﻧﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ این داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ برق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دکتری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﻮى ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 52  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮب و ﺑﻴﺶ از 469 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 349 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در 5 رﺷﺘﻪ و 13 ﮔﺮاﻳﺶ و 12 دانشجوی دکتری در دو رشته و سه گرایش ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ درکشور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ.

ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی با حدود 9000 متر مربع زیر بنا در حال احداث می باشد و بزودی به بهره برداری خواهد رسید. ادامه........