تفاهم نامه های منعقده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی - سال 1395 تفاهم نامه های منعقده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی - سال 1395

 

 

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1395

ردیف

طرف دوم

واحد پیگیری

 

1

پژوهشگاه شاخص پژوه

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

2

شرکت قشم ولتاژ

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

3

موسسه InfraEn Europe GmbH

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

4

شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

 

تفاهم نامه های منعقده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی – سال 1394 تفاهم نامه های منعقده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی – سال 1394

 

 

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال 1394

ردیف

طرف دوم

واحد پیگیری

 

1

اتاق بازرگانی استان البرز

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

2

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

3

اداره کل پست جمهوری اسلامی ایران

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

4

سازمان بنادر و دریانوردی

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

5

سازمان ملی بهره وری

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

6

شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

7

شورای اسلامی شهر کرج

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود

8

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دانشکده فنی و مهندسی

دانلود