منو های اصلی
Skip to Content
واحد تهران:
تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب شماره 43 دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کد پستی: 14911-15719
تلفن: 88830891(021) و 81582211 داخلی (4451)
دورنگار: 86072732(021)
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کدپستی: 37551-31979
تلفن: 34569555(026) و 34579600(026) داخلی 2755
دورنگار: 34569555(026)
واحد تهران:
تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب شماره 43 دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کد پستی: 14911-15719
تلفن: 88830891(021) و 81582211 داخلی (4451)
دورنگار: 88830891(021)
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کدپستی: 37551-31979
تلفن: 34579600(026) داخلی 2378
دورنگار: 34569555(026)
واحد تهران:
تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب شماره 43 دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
 
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کدپستی: 37551-31979
تلفن: 34511001(026) و 34579600(026) داخلی 2786
دورنگار: 34569555(026)
واحد تهران:
تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب شماره 43 دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
 
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کدپستی: 37551-31979
تلفن: 34551022(026) و 34579600(026) داخلی 2793
دورنگار: 34569555(026)
واحد تهران:
تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب شماره 43 دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
 
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کدپستی: 37551-31979
تلفن: 34579600(026) داخلی 2656
دورنگار: 34569555(026)
 
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کدپستی: 37551-31979
تلفن کارشناسی: 34550002(026) و 34579600(026) داخلی 2498
تلفن کارشناسی ارشد: 34550002(026) و 34579600(026) داخلی 2787
دورنگار: 34569555(026)
تهران:
تلفن: 86072731
 
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
کدپستی: 37551-31979
تلفن آزمایشگاه خاک و پی عمران:  34579600(026) داخلی 2439
تلفن آزمایشگاه محیط زیست عمران:  34579600(026) داخلی 2454
تلفن آزمایشگاه صنایع و مکانیک: 34579600(026) داخلی 2587
تلفن سایت دانشکده: 34579600(026) داخلی 2612