ریاست دانشکده ریاست دانشکده

 

  • دکتر علی معصومی
  • مرتبه علمی: استاد
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران
  • شماره تماس:
  • 9826-34569555  9821-88830891 
  • رزومه علمی
  • رزومه بین المللی
  • پست الکترونیک: massumi@khu.ac.ir