معاونت آموزشی معاونت آموزشی

 

  • دکتر سید علی اصغر حسینی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک از تربیت مدرس
  • شماره تماس:
  • 9826-34550002    &  9821-88830891 
  • رزومه علمی
  • رزومه بین المللی
  • پست الکترونیک: Ali.hosseini@khu.ac.ir