تقویم آموزشی تقویم آموزشی

 

نیمسال اول 97-96

 

نیمسال دوم 97-96

پيش ثبت نام

27 - 23 اردیبهشت 96

 

پيش ثبت نام

22 - 18 آذر 96

انتخاب واحد

8 - 5 شهریور 96

 

انتخاب واحد

12 - 9 بهمن 96

حذف و اضافه

5 - 1 مهر 96

 

حذف و اضافه

25 - 21 بهمن 96

حذف اضطراری

14 - 11 آذر 96

 

حذف اضطراری

19 - 15 اردیبهشت 97

شروع كلاس­ها

25 شهریور 96

 

شروع كلاس­ها

14 بهمن 96

پايان كلاس­ها

13 دی 96

 

پايان كلاس­ها

16 خرداد 97

امتحانات

18 دی الی 1 بهمن 96

 

امتحانات

21 خرداد الی 4 تیر 97