کارکنان کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

وجیهه السادات ذکریا

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

2

حسین رستمی

کارشناس گروه مهندسی صنایع کرج

3

روح ­اله سعادتی

کارشناس آزمایشگاه عمران کرج

4

هیوا سلکی

کارشناس سایت رایانه کرج

5

جواد بختیاری

کارشناس آزمایشگاه عمران کرج

6

مصطفی شیخ ­حسنی

کارشناس کارگاه ماشین ابزار کرج

7

مریم غفاری

مسئول دفتر دانشکده تهران

8

محمد علی افخمی

مسئول دفتر دانشکده کرج

9

مهشید سجادی

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

10

شیوا السادات قاسمی

کارشناس مجله مهندسی صنایع