توصیف مختصر
 مهدی زمانیان
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
زمینه تخصصی:  ارتعاشات غیرخطی

 
مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی
تالیف بیش از 40 مقاله ژورنالی(بیش از 30 مقاله ISI)
تالیف بیش از 25 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی
راهنمایی بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره  بیش از 5 پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره  یک رساله دکتری
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی مکانیک(جامدات)
دانشگاه رازی
کرمانشاه
ایران
1377
2
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1381
3
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1388
4
فرصت مطالعاتی
دانشگاه پلی تکنیک
تورین ایتالیا
ایتالیا
1397
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
دینامیک و ارتعاشات غیر خطی
2
سیستم های میکروالکترومکانیک (میکرورزوناتورها ومیکروعملگرهای با تحریک الکتروستاتیک یا پیزوالکتریک)
3
برداشت انرژی
4
دینامیک دستگاه حفاری نفت
5
ارتعاشات ناشی از گردابه
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طراحی، مدلسازی و کنترل نیرو ربات توانبخشی مچ دست
حسین باقرلو
2
تحلیل اثر شوک مکانیکی در رفتار میکرورزناتور الکترواستاتیکی تی شکل متصل به میکروتیر دو سرگیردار
فاطمه اسکندری پرور
3
تحلیل ارتعاشات لوله حامل جریان سیال متصل به جاذب ارتعاشی T شکل
محمد سعادت سعادت ابادی
4
تحلیل ارتعاشات ناشی از گردابه در استوانه نصب شده روی میله با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی هندسی
عباسعلی خونساری ورنوسفادرانی
5
تحلیل اثر اندازه و انحنای اولیه بر روی رفتار مکانبکی میکروتیر با تحریک الکترواستاتیک
اناهید حبیبی
6
آنالیز ارتعاشات ناشی از ریزش گردابه در رایزرهای فراساحلی مایل با درنظر گرفتن کشیدکی لایه میانی
سعید راحت ابخزه ئی
7
آنالبز برداشت انرژی از تیر پیزوالکتریک شیاردار یکسردگیر تحت ارتعاشات ناشی از گردابه
سمیه حسین هاشمی
8
آنالیز برداشت انرژی از تیر یک سر گیردار شیاردار با لایه ی پیزوالکتریک تحت تحریک پایه
کورش دلالت
9
مدل سازی و تحلیل برداشت انرژی از ارتعاشات خمشی-پیچشی تیر یکسردرگیر با لایه پیزوالکتریک تحت تحریک الکترواستاتیک و تحریک پایه
نریمان کیان فر
10
تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت متوسط روی هدف‌های چندلایه فلزی -الاستومری
محمد نکونام
11
بهینه سازی شکل میکروتیر دوسردرگیر لایه نشانی شده با لایه ویسکوالاستیک تحت تحریک الکترواستاتیک
مریم قلعه نوئی
12
تحلیل ارتعاشات غیرخطی میکروصفحه ی دایره ای تحت تحریک پیزوالکتریک در رزونانس های اولیه و ثانویه
کیوان سلطانی
13
تحلیل ارتعاشات غیر خطی میکروتیر یکسر درگیر با لایه‌ی ویسکو‌الاستیک تحت تحریک الکترو‌استاتیک در رزونانس-های اولیه و ثانویه
محمد حبیبی خواه
14
تحلیل ارتعاشات غیرخطی میکرورزوناتور دو میکروتیره گیردار پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربنی تحت تحریک الکتروستاتیک با در نظر گرفتن کشش لایه میانی
مهشاد کریمان
15
مدلسازی و تحلیل برداشت انرژی توسط لایه پیزوالکتریک در میکروتیر یکسر درگیر با تحریک الکترواستاتیک
سپیده جوادی
16
تحلیل تخریب پیشرونده با ضربه سرعت متوسط در کامپوزیت ها
محمد میر
17
بررسی تخریب پیشرونده در لوله های G.R.P در اثر بار سقوطی
محمد اسکندرزاده
18
بررسی خمش ورق جهت دار تابعی با روش بدون المان پترو-گالرکین محلی
وحید صبوری خراسانی
19
بررسی اثرات اندازه در تخمین مسیر رشد ترک در مواد شبه ترد
امیر راستین شندی
20
تحلیل تغییر شکل استاتیکی و دینامیکی میکرو ورق دایروی دولایه گیردار تحت تحریک الکترواستاتیک
رضا سپه وندی
21
تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی میکروتیر دوسردرگیربا تحریک پیزوالکتریک متقارن و نامتقارن
محمد پارسا رضائی
22
تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی میکروتیر دوسرآزاد تحت تحریک الکترواستاتیکمتصل به انتهای میکروتیر یک سر درگیر
بهنام فیروزی
23
تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی میکروتیر یک سر درگیر لایه نشانی شده با لایه ویسکوالاستیک تحت تحریک الکترواستاتیک
احسان پلوئی
24
تحلیل استاتیکی و دینامیکی میکروتیر یکسردرگیر با تحریک پیزوالکتریک
مهدی هادیلو
25
تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی میکرورزوناتور دومیکروتیره دو سر گیردار تحت میدان الکترو استاتیک ناپیوسته
امین کریمیان
26
تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی میکرو تیر لایه نشانی شده با لایه ویسکوالاستیک تحت تحریک الکتروستاتیک ناپیوسته
مجتبی درخشان
27
تحلیل ارتعاشات دو بعدی ناشی از گردابه در تیر یک سر گیر دار
سیدعلی مبشر
28
تحلیل برداشت انرژی از ارتعاشات غیر خطی در تیر دو سر گیردار پیزوالکتریک تحت تحریک ناشی از جریان گردابی
مبین عالی منش
دروس ترم جاری
501 - ریاضیات پیشرفته (I) - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
501 - ریاضیات پیشرفته (I) - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
435 - استاتیک و مقاومت مصالح - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
435 - استاتیک و مقاومت مصالح - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
030 - ارتعاشات مکانیکی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
030 - ارتعاشات مکانیکی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30