دانشکده‌ها
 • ادبیات و علوم انسانی
  • گروه آموزشی تاریخ
  • گروه آموزشی زبان های خارجی
  • گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
  • گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  • گروه آموزشی جامعه شناسی
  • گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
  • گروه آموزشی فلسفه
  • گروه آموزشی معارف اسلامی
 • اقتصاد
  • گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
  • گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
  • گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
  • گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
  • گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
  • گروه آموزشی مربیگری ورزشی
 • حقوق و علوم سیاسی
  • گروه آموزشی حقوق بین الملل
  • گروه آموزشی حقوق جزا
  • گروه آموزشی حقوق خصوصی
  • گروه آموزشی روابط بین الملل
  • گروه آموزشی علوم سیاسی
 • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
  • گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
  • گروه آموزشی روانشناسی بالینی
  • گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
  • گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
  • گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
  • گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
  • گروه آموزشی روانشناسی
 • شیمی
  • گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
  • گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
  • گروه آموزشی شیمی فیزیک
  • گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
 • علوم جغرافیایی
  • گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
  • گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
  • گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • گروه آموزشی جغرافیای انسانی
  • گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
 • علوم ریاضی و کامپیوتر
  • گروه آموزشی آمار
  • گروه آموزشی ریاضی
  • گروه آموزشی علوم کامپیوتر
 • علوم زمین
  • گروه آموزشی زمین شناسی
  • گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
  • گروه آموزشی ژئوشیمی
 • علوم زیستی
  • گروه آموزشی سلولی - مولکولی
  • گروه آموزشی علوم جانوری
  • گروه آموزشی علوم گیاهی
 • علوم مالی
  • گروه آموزشی حسابداری
  • گروه آموزشی ریاضیات مالی
  • گروه آموزشی مدیریت مالی
  • گروه آموزشی مهندسی مالی
 • فنی و مهندسی
  • گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
  • گروه آموزشی مهندسی صنایع
  • گروه آموزشی مهندسی عمران
  • گروه آموزشی مهندسی مکانیک
 • فیزیک
  • گروه آموزشی حالت جامد
  • گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
  • گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
 • مدیریت
  • گروه آموزشی مدیریت آموزشی
  • گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
  • گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
  • گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
 • هنر و معماری
  • تاریخ و هنر جهان
  • شهرسازی