دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
دفاعیه کارشناسی ارشد (راه و ترابری) تغییر رفتار سفر دانشجویان در طول دوره بهبودی همه گیری کووید۱۹ :مطالعه مقطعی دانشجویان دانشگاه خوارزمی در دو بازه زمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/14 | 
دانشجو: آقای احسان محمودی
استاد راهنما: دکتر محسن فلاح زواره
زمان: یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۳۰
مکان: کرج دانشکده فنی و مهندسی کلاس ۲۰۳ 
چکیده
ویروس کووید-۱۹ ،یک ویروس همه‌گیر جهانی بود که باعث بروز یک بحران جهانی بی‌سابقه در زمینه‌ی سلامتی شد. این ویروس تاثیرات منفی عمیقی بر رفتار سفر دانشجویان داشته است. افزایش نرخ انتقال ویروس از طریق وسیله نقلیه عمومی‌، باعث تغییر رفتار سفر در دوران همه گیری شد و در ادامه با انجام اقدامات مختلف مانند واکسیناسیون ،شرایط بهبود پیدا کرد و رفتار سفر دوباره دستخوش تغییر شد. مطالعه بر تأثیر ویروس کووید-۱۹ بر رفتار سفر اهمیت زیادی دارد زیرا این ویروس تغییرات اساسی در الگوهای مسافرت و سفر دانشجویان به وجود آورده بود.ضرورت مطالعه در دوران پساکووید-۱۹ به ما کمک می‌کنند تا نحوه تغییر در رفتار سفر، ترجیحات و اولویت های مسافران، و تأثیرات واکسن و عادات بر این تغییرات را درک کنیم. این مطالعات می‌توانند به تدابیر بهتر در مدیریت سفرها و تأثیرگذاری در اوضاع بحرانی مشابه در آینده کمک کنند.
هدف:بررسی تغییرات رفتار سفر دانشجویان و عوامل موثر بر آن در دوره بهبودی همه گیری کووید۱۹
روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج در دو مقطع زمانی انجام شده است. تعداد کل نمونه ها در دوره اول ۳۷۰ نفر و در دوره دوم ۲۹۲ نفر می‌باشد. در این تحقیق، جهت انجام تحلیل آماری از دو نرم‌افزار SPSS (نسخه آماری) و AMOS (نسخه معادلات ساختاری) استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل نگرش به واکسن در بین دانشجویان دختر و پسر نشان داد تفاوت معناداری در نگرش ها وجود ندارد . هر دو گروه به مشابهت هایی نگرش داشتند، شامل نگرانی از عوارض واکسن، اعتماد به واکسن و عدم اطمینان از سیاست های واکسیناسیون. از دیگر یافته های مطالعه کاهش ترس از ابتلا و خطر درک شده از ابتلا به ویروس و همچنین کاهش اهمیت و اولویت اقدامات پیشگیرانه در حمل و نقل عمومی در دوره بهبودی کووید-۱۹ نسبت به دوره همه گیری ویروس بود. درک خطر از ویروس تاثیر قابل توجهی بر ترس از ابتلا به آن دارد. همچنین عادت به استفاده از حمل و نقل عمومی تاثیر مستقیم و معناداری بر استفاده از آن دارد.
کلیدواژه‌ها:رفتارسفر،کووید۱۹، پساکووید۱۹،واکسیناسیون کووید-۱۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.9760.71306.fa.html
برگشت به اصل مطلب