دانشکده فنی و مهندسی- ارتباط با مسئولین
ارتباط با رئیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/3 | 
واحد تهران:
 
تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب شماره ۴۳ دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
 
کد پستی: ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹
 
تلفن: ۸۸۸۳۰۸۹۱(۰۲۱) و ۸۱۵۸۲۲۱۱ داخلی (۴۴۵۱)
 
دورنگار: ۸۶۰۷۲۷۳۲(۰۲۱)
 
واحد کرج:
 
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
 
کدپستی: ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹
 
تلفن: ۳۴۵۲۳۱۲۴(۰۲۶) و ۳۴۵۷۹۶۰۰(۰۲۶) داخلی ۲۷۵۵
 
دورنگار: ۳۴۵۲۳۱۲۴(۰۲۶)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.22918.52646.fa
برگشت به اصل مطلب