دانشکده فنی و مهندسی- مقاطع
مقاطع تحصیلی مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/5 | 
مقطع گروه آموزشی رشته تحصیلی محل ارائه
کارشناسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کرج
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع لجستیک زنجیره تأمین تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم‌ها تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت مهندسی تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم‌های کلان تهران
دکتری مهندسی صنایع صنایع تهران
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.22982.52785.fa
برگشت به اصل مطلب