دانشکده فنی و مهندسی- تفاهم نامه‌ها
تفاهم نامه های سال ۱۳۹۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال ۱۳۹۵
ردیف طرف دوم واحد پیگیری
۱ پژوهشگاه شاخص پژوه دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۲ شرکت قشم ولتاژ دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۳ موسسه InfraEn Europe GmbH دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۴ شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۵ Montanuniversitaet Leoben اتریش دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۶ آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دانشکده فنی و مهندسی دانلود
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.23006.55164.fa
برگشت به اصل مطلب