دانشکده فنی و مهندسی- اعضای هیئت علمی بازنشسته
اعضای هیئت علمی بازنشسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/24 | 

Dr. Nabiuni
دکتر علی فرهادی
استادیار مهندسی عمران، خاک و  پی
بازنشسته
Dr. Nabiuni
دکتر محمد علی سبحان اللهی
استاد مهندسی صنایع
رزومه   بازنشسته
دکتر غلامرضا اسداله فردی
استاد مهندسی عمران، محیط زیست

رزومه   بازنشسته
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.25467.58789.fa
برگشت به اصل مطلب