دانشکده فنی و مهندسی- اعضای هیأت علمی نمونه هفته پژوهش و فناوری 1400
اعضای هیأت علمی نمونه هفته و پژوهش و فناوری ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/21 | 
 
   
دانشکده برتر دانشگاه خوارزمی مجله بین المللی برتر دانشکده فنی و مهندسی
مشاهده پوستر مشاهده پوستر 
   
   
پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی
مشاهده پوستر 
 
مشاهده پوستر 
 
   
رساله برتر دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه برتر دانشکده فنی و مهندسی
مشاهده پوستر  مشاهده پوستر 
   
   
مجری طرح برتر دانشکده فنی و مهندسی فناور برتر دانشکده فنی و مهندسی
مشاهده پوستر 
 
مشاهده پوستر 
 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.27137.63948.fa
برگشت به اصل مطلب