دانشکده فنی و مهندسی- کارشناسی ارشد
آیین نامه ها و فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.5712.39112.fa
برگشت به اصل مطلب