دانشکده فنی و مهندسی- معرفی و تاریخچه
معرفی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۳۸۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزی آﻧﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﻳﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی، ﺗأﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ این داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ برق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دکتری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﻜﺪه فنی و مهندسی از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﻮی ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ بیش از ۶۴  ﻋﻀﻮ ﻫﻴأت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮب و ﺑﻴﺶ از ۷۴۲ داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ۸۱۲ داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ۵ رﺷﺘﻪ و ۱۹ﮔﺮاﻳﺶ و ۸۲ دانشجوی دکتری در دو رشته و سه گرایش ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ درکشور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ.
ساختمان جدید دانشکده فنی و مهندسی با حدود ۹۰۰۰ متر مربع زیر بنا در حال احداث است و بزودی به بهره برداری خواهد رسید. ادامه...
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.6217.40061.fa
برگشت به اصل مطلب