دانشکده فنی و مهندسی- آلبوم تصاویر
تصاویر دانشکده فنی و مهندسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.7078.50321.fa.html
برگشت به اصل مطلب