دانشکده فنی و مهندسی- مدیر گروه مهندسی مکانیک
مدیر گروه مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر حامی تورجی‌زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: tourajizadehkhu.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8498.15481.fa
برگشت به اصل مطلب