دانشکده فنی و مهندسی- اساتید گروه
گروه مهندسی برق و کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

Dr. Nabiuni
دکتر جمشید شنبه زاده
استاد مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر میر محسن پدرام
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه     رزومه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر منوچهر کلارستاقی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه      رزومه بین المللی
دکتر فرشاد عشقی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه     رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر احسان ملکیان
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه      رزومه بین المللی
Dr. Boujar
دکتر رویا امجدی فرد
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر آزاده منصوری
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
دکتر سید امیر اصغری
دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر محمد رضا سهیلی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه     رزومه بین المللی
Dr. Boujar
دکتر محمد رضا بینش مروستی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر نصرتعلی اشرفی پیامن
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه    رزومه بین المللی
مهندس محمد لآلی
مربی مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر زهرا نیلفروشان
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی

دکتر سیده لیلی میرطاهری
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   روزمه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر الهام امینی بروجن
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی
مهندس زهرا جلالیان
مربی مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه    رزومه بین المللی
Dr. Nabiuni
دکتر ابوالفضل ناطقی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر

رزومه   رزومه بین المللی
دکتر علی اکبر احمدی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر 

رزومه   رزومه بین المللی
دکتر صیاد نجفی
استادیار مهندسی برق و کامپیوتر
رزومه   رزومه بین المللی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8517.7010.fa
برگشت به اصل مطلب