دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
انتخاب آقای دکتر ابوالفضل میزازاده در انتخابات انجمن مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.63686.fa
برگشت به اصل مطلب