دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) مدل سازی تاب آور زنجیره تامین محصولات فسادپذیر باملاحظه جریان برگشتی و عدم قطعیت با رویکرد کربن زدایی عمیق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/11 | 
دانشجو: خانم شادی صالحی
استاد راهنما: دکتر محمد محمدی
زمان: یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰ 

تهران دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
امروزه با افزایش صنعتی شدن بسیاری از کشورها، نگرانی‌های هزینه ایی، افزایش فشارهای زیست‌محیطی، وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی و نیز اهمیت حیاتی محصولات فاسدشدنی به دلیل طول عمر کم، طراحی و مدل‌سازی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تاب‌آور محصولات فسادپذیر توجه زیادی را به خود جلب‌کرده‌است. از طرفی هم به دلیل اهمیت بالای مسائل زیست‌محیطی در سطح جهانی; که موضوعی مهم و حائز اهمیت در بسیاری از کشورهای پیشرفته می‌باشد; و نیز تلاش برای رشد تولیدات سبز و انتشار ناچیز گازهای گلخانه‌ایی ازجمله گاز کربن‌دی‌اکسید، سبب شده است که محققان توجه زیادی در بحث کربن‌زدایی عمیق مخصوصاً در صنعت داشته باشند.
در این پژوهش، یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برنامه‌ریزی خطی مختلط عدد صحیح (MILP) ، چند دوره‌ایی و چند محصولی برای طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته محصولات فسادپذیر از مرحله تأمین مواد اولیه، تولید، انبار و انتقال به مشتریان تا دفع یا بازتولید محصولات بازگشتی با توجه به انتخاب و تأمین انرژی موردنیاز در همه‌ی مراحل، با لحاظ نمودن عدم قطعیت در تقاضای مشتریان و هزینه‌های این شبکه پیشنهادشده است. هدف مدل در گام اول حداقل کردن هزینه‌ها در کنار حداقل کردن اثرات زیست‌محیطی می‌باشد. در ادامه مدل پیشنهادی سعی دارد تا تاب‌آوری شبکه‌ی زنجیره تأمین محصولات فسادپذیر را در تأمین انرژی موردنیاز به حداکثر مقدار خود برساند. برای حل مدل پیشنهادشده با توجه به وجود پارامترهای عدم قطعیت، ابتدا از رویکردهای  محدودیت‌اپسیلون (EC) و ترابی-هسینی(TH)  برای تبدیل چندهدفه به تک هدفه استفاده‌شده است. سپس برای مواجهه با عدم قطعیت و نیز کمینه کردن تأثیر آن بر روی جواب بهینه، یک مدل بهینه‌سازی فازی مثلثی مطرح و درنهایت مثال عددی در گمز حل‌شده است.


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.65230.fa
برگشت به اصل مطلب