دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
دفاعیه کارشناسی ارشد (صنایع) شناسایی و اولویت بندی معیارهای عملکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرایط عدم قطعیت با روش ترکیبی دیمتل خاکستری (Grey DEMATEL) و بهترین - بدترین (BWM)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/17 | 
دانشجو: خانم یاسمین نیک نژاد
استاد راهنما: دکتر علیرضا ارشدی خمسه
زمان: یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰
 
لینک ورود به جلسه
چکیده
تنوع تامین کنندگان در فضای رقابتی و مطرح شدن مباحث اقتصادی و کیفی؛ ضرورت ارزیابی و انتخاب مناسب ترین معیارهای ارزیابی عملکرد را ایجاد می کند. هدف از انجام این تحقیق ارائه رویکرد تلفیقی جدید، به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بازرگانی با استفاده از وجوه کارت امتیازی متوازن (BSC) و سپس ارزیابی آن ها با تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره بهترین- بدترین (BWM) است. سپس به منظور تعیین روابط بین معیارها، مشخص نمودن معیارهای تاثیرگذار و تأثیرپذیر و همچنین درجه اهمیت آنها از تکنیک دیمتل خاکستری (Grey DEMATEL) استفاده می‌گردد. نتایج حاصل از این قسمت با تکنیک دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) مقایسه خواهد شد. در این پایان نامه با استفاده از رویکرد BSC، ۱۸ معیار ارزیابی تامین کنندگان در چهار دسته طبقه بندی و ارائه شده اند؛ سپس، اولویت هر معیار با استفاده از روش BWM تعیین می شود. نتایج نهایی حاکی از این امر است که از بین ۴ منظر کارت امتیازی متوازن، مهمترین آن ها وجه مشتری و کم اهمیت ترین آن ها وجه رشد و یادگیری است. از مزایای این روش ضمن ارائه نتایج معتبرتر و مقایسات زوجی کمتر نسبت به سایر متدهای تصمیم گیری، تسریع در امر تصمیم گیری، با در نظر گفتن ترجیحات ذهنی مدیران بر پایه دانش و تجربه آن ها است.
کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده؛ کارت امتیازی متوازن BSC؛ روش بهترین-بدترین BWM؛ تصمیم گیری چندمعیاره MCDM؛ تکنیک دیمتل خاکستری (Grey DEMATEL)؛ تکنیک دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL).


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.65273.fa
برگشت به اصل مطلب