دانشکده فنی و مهندسی- نمایش
آموزش مقدماتی نرم افزار میداس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/8 | 
اسامی شرکت کنندگان کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار میداس
نام و نام خانوادگی:
دبیر وبینار: دکتر علی قنبری
مدرس: مهندس فاطمه تهمورس
فریدون شهریور
فاطمه میردار
بهاره ملکی
پرهام تیرزان
محمدرضا حسن زاده
سپیده فدایی
محمد معین زبردست
زهرا فلاح پور
مسعود شکری
علی سینا مباشرزاده ماهانی
محسن عربعامری
توحید تاجیک
مرتضی مبلّغ
امیر محمد فهمی
دانیال مبینی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.9760.65834.fa
برگشت به اصل مطلب